Scientific books represent a final product of a long-term research and engagement with a certain issue. Regardless of whether the work in question is a single author monography or a result of co-authorship, the noted publications offer the overview and recommendations to other researchers, decision-makers, and wider audience. The Institute for Security Polices’ field of scientific and expert interest is wide and interdisciplinary, and the publication of books is a contribution to fulfilling Institutes declared goals, as well as authors’ personal incentives.

This section contains information on relevant Institute members’ publications.

Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću (2019.)
Jesenski i Turk i Institut za sigurnosne politike

Autori: Ivan Pokaz, Filip Dragović, Dragutin Repinc, Mišo Mudrić, Robert Mikac, Krešimir Mamić, Mihael Šprajc

Živimo u vremenu u kojem su prijetnje i izazovi nacionalnoj sigurnosti vrlo složeni i slojeviti. Ti su čimbenici međusobno povezani; promatrani zajedno predstavljaju značajan izazov za velike sile, ali i za zemlje u nastajanju. Suvremene prijetnje i izazovi zahtijevaju odgovore koji nadilaze vojnu moć i policijske ovlasti, i zahtijevaju angažman cijelog društva u održavanju nacionalne sigurnosti i promicanju kontinuiranog prosperiteta.

Na tom tragu, u knjizi su analizirana i opisana područja od posebnog interesa Republike Hrvatske, i to:

  1. sustav domovinske sigurnosti,
  2. integrirano upravljanje državnom granicom,
  3. razvoj i održavanje snažne i aktivne obrane,
  4. energetska sigurnost,
  5. ojačavanje sustava civilne zaštite,
  6. suprotstavljanje terorizmu,
  7. suzbijanje širenja ilegalnog oružja.

Sva poglavlja prate istu strukturu: djelomičan povijesni razvoj, strateški i normativni razvoj sustava, te preporuke za unapređenje analiziranih područja.

Pored autora, doprinos kvaliteti knjige su dali i prof. dr. sc. Ozren Žunec, glavni urednik; prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila i izv. prof. dr. sc. Marta Zorko, recenzenti; Robert M. Perito, autor predgovora.

Critical Infrastructure: Concept and Security Challenges (2019.)
Friedrich Ebert Stiftung

Autori: Marina Mitrevka, Toni Mileski, Robert Mikac, Matthew Vatter, Richard Larkin

Kritična infrastruktura predstavlja izuzetnu važnost za učinkovito funkcioniranje svih sustava svake organizacije, država i privrednih subjekata. Neupitan je njen značaj u svakodnevnom životu građana, ekonomiji, javnoj i nacionalnoj sigurnosti kao i djelovanju vlasti. Bez kritične infrastrukture ne možemo i naš uspješan razvoj gradimo upravo na temeljima nesmetanog i održivog funkcioniranja različitih oblika infrastruktura. Knjiga donosi studije slučaja zaštite kritičnih infrastruktura u Europskoj uniji, NATO Savezu, Republici Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji uz preporuke za unapređenje organiziranja sustava njihove zaštite, tako i poslovanja.

Knjigu možete preuzeti ovdje.

Sigurnost europskih granica i migracije (2018.)
Jesenski i Turk

Autor: Filip Dragović

Knjiga „Sigurnost europskih granica i migracije“ predstavlja jedinstveno istraživanje i analizu suvremenih procesa s kojima se suočavamo te će u budućnosti biti sve više prisutni. Fokusirana je na područje jugoistočne Europe s posebnim naglaskom na Republiku Hrvatsku. Struktura, sadržaj i sintaksa knjige je primjerena znanstvenom istraživanju ovog tipa te se preporučuje širokoj zainteresiranoj javnosti, od studenata do stručnjaka ovog područja. U knjizi je obrađeno nastajanje i razvoj europskih sigurnosnih politika povezanih sa sigurnošću granica, koje su danas jedno od najvažnijih pitanja unutarnje sigurnosti članica Europske unije. Objavljivanje ove knjige, važan je doprinos politološkoj znanosti te velika pomoć hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti u razumijevanju ovih pitanja. Na važnost ove knjige dodatno ukazuje i spoznaja da se Republika Hrvatska nalazi na vanjskoj granici Europske unije, te da će sigurnost granica i migracije biti dugoročno važna pitanja. Zbog svega navedenog, knjiga će biti korisna svima onima koji se bave sigurnošću, migracijama i granicama kako iz znanstvene tako i stručne perspektive.

Kritična infrastruktura: Platforma uspješnog razvoja sigurnosti nacija (2018.)
Jesenski i Turk

Autori: Robert Mikac, Ivana Cesarec, Richard Larkin

Kritična infrastruktura kao sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti predstavlja imperativ u razmatranju sigurnosti svake zemlje. Suvremeni svijet je postao izrazito ovisan o određenim sektorima kritične infrastrukture, poput energetskog sektora, komunikacija, prometnica i transportnih sustava, financija, Interneta, javnih usluga i servisa stoga njihova ugroza dovodi u pitanje normalan tijek života i sigurnost građana, ali i općenito funkcioniranje države. Knjiga je cjeloviti prikaz što je koncept kritične infrastrukture i kako ju razmatraju ne samo najrazvijenije zemlje svijeta poput SAD-a (otkud je koncept potekao) i zemalja koje se dugi niz godina bave predmetnim područjem u Europi (bilo pojedinačno poput VB, Njemačke, Švedske ili pod okriljem Europske unije koja nastoji zaštitu kritične infrastrukture staviti na prvo mjesto u segmentu sigurnosti svojih građana i zajednice u cjelini), već i perspektivu Republike Hrvatske, prikazujući načela, ključne procese i dionike u zaštiti kritične infrastrukture i jačanju njezine otpornosti. Praktičarima i donosiocima odluka te zainteresiranoj javnosti ova knjiga ne pruža samo teorijski prikaz i potvrđivanje prepoznatih procesa i mehanizama u sustavima zaštite kritičnih infrastruktura, već donosi i objedinjene primjere dobre prakse i analize predmetnih studija slučaja koje prikazuju uspješnu realizaciju adekvatnog sustava zaštite kritičnih infrastruktura i daju novu dimenziju razumijevanja vezane problematike.

A Guide to Practitioners: Social Vulnerability Assessment Tools for Climate Change and DRR Programming (2017.)
United Nations Development Programme

Autor: Krunoslav Katić

Adaptacija na klimatske promjene i intervencije u upravljanju rizicima od katastrofa moraju biti planirane i osmišljene s jasnim razumijevanjem profila socijalne ranjivosti različitih ciljanih skupina. Na globalnoj razini, veliki je broj metodologija za procjenu negativnih utjecaja klimatskih promjena i katastrofa na ranjive skupine medjutim te iste metodologije socijalne ranjivost nisu sustavno uključene u sveobuhvatni proces upravljanja rizicima. Osim toga, mnoge metodologije ostaju na nivou “procjena ugroženosti” s obzirom da im upravo nedostaje standardizirana, usporediva i kvanitificirajuća socijalna dimenzija ranjivosti. Upravo stoga, ova knjiga služi predstavljanju pristupa i alata različitih metodologija socijalne ranjivosti, a cilja na jačanje kvalitete budućeg razvoja projekata u području klimatskih promjena i smanjenja rizika od katastrofa.

Knjigu možete preuzeti ovdje.

International Encyclopaedia of Laws: Energy Law – Croatia (2016.)
Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Kluwer Law International

Autor: Mišo Mudrić

Predmetna monografija sadrži opći uvod, opis energetskog zakonodavstva Republike Hrvatske, pregled osnovnih načela energetskih zakona, povijesnu pozadinu, ulogu vladinih institucija i izvore energetskih zakona u pravnom sustavu Republike Hrvatske.

Suvremena sigurnosti i privatne sigurnosne kompanije: Privatizacija sigurnosti i posljedice (2013.)
Jesenski i Turk

Autor: Robert Mikac

Nakon završetka Hladnog rata i prestanka konvencionalnih prijetnji, dolazi do promjene sigurnosnih politika i paradigmi – vojne prijetnje koje predstavljaju primarni oblik ugrožavanja i obrane i sigurnosti društva i država postaju tek jedna od komponenti suvremene sigurnosti. Suvremena sigurnost svakim danom postaje sve kompleksnija, uvjetovana je zbivanjima u međunarodnoj okolini i promjenjivom ulogom država koje gube monopol za uporabu sile u korist novih drugih aktera, među kojima su i privatne sigurnosne kompanije. Iako korištenje privatnog sektora u sigurnosnom području nije novost, kraj Hladnog rata uveo nas je u novu eru u kojoj su neke vlade dramatično povećale svoje oslanjanje na privatni sektor, uključujući i privatne sigurnosne kompanije, u unapređivanje nacionalne i međunarodne sigurnosti. Mnogi analitičari čvrsto vjeruju da se velike međunarodne operacije poput onih na Balkanu, u Afganistanu i Iraku ne bi provele bez njihove pomoći. U knjizi se istražuju i analiziraju suvremeni izazovi današnjice kao i dostupni mehanizmi odgovora i to u aspektu privatizacije sektora sigurnosti. Radi se o jednom od najzanimljivijih i po implikacijama društveno najdalekosežnijih pojava u modernoj političkoj povijesti.

The Professional Salvor's Liability in the Law of Negligence and the Doctrine of Affirmative Damages (2013.)
Münster: LIT Verlag

Autor: Mišo Mudrić

Autor ispituje pravnu problematiku odgovornosti profesionalnog spašavatelja za štetu prouzročenu nepažnjom pri pružanju usluga spašavanja na moru. Analiza je usmjerena na relevantno međunarodno pomorsko pravo (Konvencija o spašavanju iz 1989., Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976., Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora uljem iz 1969. s Protokolom iz 1992.), na pravila o profesionalnoj odgovornosti u nacionalnim pravima Engleske i Velsa, Njemačke, Francuske i SAD-a te na standardne obrasce ugovora o spašavanju, pravni standard dužne pažnje, relevantnu sudsku praksu, sankcije za neuredno izvršenje ili neizvršenje ugovora te na metode izračuna ograničenja odgovornosti.

Afganistan: Nikad završen sukob (2008.)
Jesenski i Turk

Autor: Robert Mikac

Knjiga je nastala je na temelju istraživanja relevantne literature o Afganistanu i osobnih iskustava autora koji je sudjelovao u misiji ISAF VII, a s ciljem da ponudi odgovor na pitanje o uzrocima i karakteru sukoba u Afganistanu, reperkusijama toga sukoba po regionalnu i globalnu (ne)sigurnost, te evaluaciju djelovanja međunarodnih snaga sa stanovišta njihova doprinosa dugoročnoj stabilizaciji i obnovi zemlje. U knjizi su detektirani vanjski i unutrašnji čimbenici dezintegracije Afganistana, analizirani su procesi koji su doveli do toga da je ta zemlja krajem 20. stoljeća postala glavnim utočištem različitih terorista, te opisani ciljevi i djelovanja antiterorističke koalicije na području Afganistana, zaključno s analizom posljedica vojne intervencije kojom je započeo globalni rat protiv terorizma.